Mládež

Stvoření, nebo evoluce?


Dopis od nebeského otce

Mé dítě,

Ty mě možná neznáš, ale já o tobě vím všechno (Žalm 139,1)

Vím, kdy usedáš a kdy vstáváš (Žalm 139,2)

Vím o všem, co děláš (Žalm 139,3)

I vlasy na tvé hlavě mám spočítané (Matouš10,29-31)

Byl jsi stvořen k mému obrazu (1. Mojžíšova 1,27)

Ve mně žiješ, pohybuješ se, jsi (Skutky 17,28)

Jsi mým dítětem (Skutky 17,28)

Znal jsem tě dokonce ještě dříve, než jsi byl počat (Jeremjáš 1,4-5)

Vyvolil jsem si tě, ještě než jsem stvořil svět (Efezským 1,4-5)

Nejsi omyl, všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize (Žalm 139,15-16)

Jsi podivuhodně a obdivuhodně utvořen (Žalm 139,14)

Utkal jsem tě v lůně tvé matky (Žalm 139,13)

A přivedl jsem tě na svět v den, kdy ses narodil (Žalm 71,6)

Ti, kteří mě neznají, o mně říkají nepravdivé a nesprávné věci (Jan 8,41-44)

Nejsem vzdálený a rozzlobený, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky (1. Janův 4,16)

Toužím po tom, abych tě mohl zahrnout svou láskou (1. Janův 3,1)

Prostě proto, že jsi mé dítě a já jsem tvůj Otec (1. Janův 3,1)

Nabízím ti více, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec (Matouš 7,11)

Protože jsem dokonalý otec (Matouš 5,48)

Každý dobrý dar, který dostáváš, pochází z mé ruky (list Jakubův 1,17)

Jsem to já, kdo se stará o zajištění všeho, co potřebuješ (Matouš 6,31-33)

Můj plán pro tvou budoucnost je vždy plný naděje (Jeremjáš 29,11)

Protože tě miluji odvěkou láskou (Jeremjáš 31,3)

Mé myšlenky na tebe jsou stejně nesčetné jako zrnka na mořském břehu… (Žalm 139,17-18)

Raduji se z tebe a radostí zpívám a jásám (Sofonjáš 3,17)

Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro (Jeremjáš 32,40)

Jsi můj vzácný a drahý poklad (2. Mojžíšova 19,5)

Z celého srdce a z celé duše ti chci prokazovat dobro (Jeremjáš 32,41)

A chci ti ukázat velké a podivuhodné věci (Jeremjáš 33,3)

Když mě budeš celým srdcem hledat, najdeš mě (5. Mojžíšova 4,29)

Hledej ve mně své blaho a já ti dám vše, oč požádá tvé srdce (Žalm 37,4)

Jsem to totiž já, kdo ti tuto touhu dal (Filipským 2,13)

Jsem pro tebe schopen vykonat mnohem více, než co si vůbec dokážeš představit (Efezským 3,20)

Jsem totiž ten, kdo ti dodává odvahu a kdo tě povzbuzuje (2. Tesalonickým 2,16-17)

Jsem také Otec, který tě utěšuje ve všech trápeních (2. Korintským 1,3-4)

Když tě něco trápí a bolí tě srdce, jsem ti nablízku (Žalm 34,18)

Stejně jako pastýř nese jehně v náručí, i já tě nesu a držím v náručí (Izajáš 40,11)

Jednoho dne setřu každou slzu ze tvých očí (Zjevení 21,3-4)

A odstraním veškerou bolest, kterou jsi na této zemi musel snášet (Zjevení 21,3-4)

Já jsem tvůj Otec a miluji tě stejně, jako miluji svého Syna, Ježíše (Jan 17,23)

Protože v Ježíši se zjevuje moje láska k tobě (Jan 17,26)

Ježíš je přesným vyjádřením mé podstaty (Židům 1,3)

Přišel, aby ukázal, že jsem na tvé straně, nejsem tvůj nepřítel (Římanům 8,31)

A aby ti řekl, že nepočítám tvé hříchy (2. Korintským 5,18-19)

Ježíš zemřel proto, abychom se ty a já mohli usmířit (2. Korintským 5,18-19)

Jeho smrt byla nejvyšším vyjádřením mé lásky k tobě (1. Janův 4,10)

Vzdal jsem se všeho, co miluji, abych mohl získat tvou lásku (Římanům 8,31-32)

Když přijmeš dar mého Syna Ježíše, přijímáš mě (1. Janův 2,23)

A nic tě už nikdy neoddělí od mé lásky (Římanům 8,38-39)

Vrať se domů a já uspořádám oslavu, jakou svět ještě neviděl (Lukáš 15,7)

Vždy jsem byl a budu tvým Otcem (Efezským 3,14-15)

Ale ptám se: „Budeš ty mým dítětem?“ (Jan 1,12-13)

Čekám na tebe (Lukáš 15,11-32)

S láskou, tvůj Otec, Všemohoucí Bůh.

Více zde: http://vrchlabi-casd.webnode.cz/news/dopis-od-nebeskeho-otce/


Těšíte se do nebe?

Nejen mezi členy naší mládeže jsme provedli průzkum, zda si myslí, že pán Ježíš přijde ještě za jejich života a jestli se těší do nebe. Názory si můžete poslechnout v následujícím videu.


Shromáždění padlých andělů
Legenda:

Satan svolal světové shromáždění padlých andělů. V zahajovacím projevu ke svým zlomocným pomocníkům pronesl: „Nemůžeme jim vzít Bibli a bránit v poznáváni pravdy. Nemůžeme je odloučit od biblických hodnot, ale můžeme udělat něco jiného. Musíme jim zabránit, aby vytvářeli důvěrný vztah s Kristem. Když s ním navážou spojení, naše moc nad nimi je zlomena. Proto jim nebraňme v chození do kostela, neberme jim konzervativní životní styl. Ale zaměřme se na jejich čas, aby nemohli prožívat intenzivní blízkost a spojení v Kristu, zejména aby s ním v žádném případě nenavázali osobní vztah. Svého cíle dosáhneme nejlépe tím, že jim budeme překážet při jejich snaze být s jejich Zachráncem o samotě. Musíme být po celý den v jejich přítomnosti, abychom jim znemožnili tak důležité spojení.“

„Jak to máme udělat?“ volali démoni. „Zaměstnávejte je malichernostmi života a používejte bezpočet efektních triků, abyste zabavili jejich mysl,“ odpověděl. „Lákejte je utrácet, utrácet, utrácet a potom si půjčovat, půjčovat, půjčovat. Zaplavte jim schránky reklamní poštou, letáky, objednávkovými katalogy a nabídkami zboží zdarma, nabízejte služby a falešné naděje. Ať jsou v jejich životě peníze vždy na prvním místě. Přesvědčete ženy, aby neměly děti, aby chodily do zaměstnání, aby kariéra byla důležitější než rodina. Ať manželé pracují šest nebo sedm dnů v týdnu, deset až dvanáct hodin, aby si mohli dovolit svůj životní styl. Braňte rodičům trávit společný čas s dětmi. Jejich rodiny se začnou brzy rozpadat. Domov už nebude poskytovat rodině azyl před tlaky každodenních starostí. Drážděte jejich smysly, aby nemohly naslouchat tichému hlasu a rozjímat nad Božím slovem. Naučí se mít stále puštěné rádio, budou poslouchat naši hudbu, kdykoliv řídí své automobily. Přesvědčete lidi, že mají mít stále zapnutou televizi, video, CD nebo počítač. Ať ve všech obchodech a restauracích hraje hlasitá hudba. Tohle všechno přehluší jejich mysl, nebudou schopni naslouchat jeden druhému a rozbije to jejich jednotu s Kristem. Nezapomeňte zaplnit jejich noční stolky časopisy a novinami. Bombardujte jejich mozky zprávami celých 24 hodin. Postarejte se o jejích víkendy. Ať se do zaměstnání vracejí vyčerpaní, neztišení a nepřipravení na následující týden. Nedovolte jim vyjít si do přírody a přemýšlet o Božích zázracích. Dejte jim chléb a hry, ať se vybouří během sportovních událostí a na koncertech. Připravte jim pastvu pro oči. Ať je baví filmy, drážděte jejich smyslnost. Nezapomeňte na billboardy u silnic. Ani na dovolené je nenechejte na pokoji. Pošlete je na exotická místa, do zábavních parků… Jen ať se baví, tak jak se baví svět.

A když se sejdou k duchovnímu společenství, přihrajte jim klepy a řečičky ze světa, zahrajte jim na nervy a hlavně, nedovolte jím čerpat sílu z Božího slova a svátostí. Dovolte jim být součástí různých programů. Čím více tím lépe. Přeplňte jejích životy nepřeberným množstvím dobrých důvodů nemít čas na modlitbu, ani příležitost hledat moc Boží. Brzy budou pracovat z vlastních sil.

Shromáždění skončilo. Démoni odešli nedočkavě plnit své úkoly – působit, aby se křesťané všude na světě předháněli v budování organizací a programů. A tak neměli čas na Boha, rodinu, zkrátka na nic. Aby pobíhali z práce do práce, sem a tam. Byl ďáblův plán úspěšný? Posuďte sami.

Převzato z Ježíš.cz a www.signaly.cz


Důvěrný vztah s Bohem

Pomalu končí rok, během něhož jsme se každou sobotu společně zamýšleli nad tím, k čemu nám může být víra dobrá. Dnes se podíváme na text, ve kterém apoštol Pavel připomíná nebezpečí, které hrozí i nám.

        Vedle Boha, který má pro nás přichystané místo ve svém království, na nás působí i síly zla. Ďábel, původce zla, ví, že si se svým sváděním musí pospíšit. Apoštol Jan v knize Zjevení Jana píše: „Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“ (Zjevení 12,12)

Podívejme se tedy na Pavlovo varování, které je zároveň spojeno s nádherným zaslíbením:„Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: `Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.´
Proto smíme říkat s důvěrou: `Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?´“
(Židům 13,5-6)

Láska k penězům – kdo z nás ji nemá? Kdo z nás není rád, když má dost peněz a nemusí počítat každou korunu? Kdo by odmítl, kdyby mu v práci šéf nabídl zvýšení platu? Je na lásce k penězům něco špatného?

Problém začíná v okamžiku, kdy jsem ochoten kvůli penězům porušit zásady, na kterých stojí a padá můj vztah s Bohem. Moje láska k penězům by měla mít své hranice, za které nepůjdu. Třeba, když bych měl získat bohatství na úkor chudoby jiného člověka. Nebo, kdybych přitom měl porušovat zákony, ty Boží i ty světské…

Pavel nám nabízí něco cennějšího – připomíná Boží přátelství a ochranu. Pokud se mohu spolehnout na to, že je se mnou Bůh, je to podle pisatele listu Židům víc, jak peníze.

Připomíná mi to dobu mého dětství. V každé chvíli jsem věděl, že díky mým rodičům se nemusím bát hladu, vždy budu mít čisté a suché oblečení, doma své místo u stolu i svou postel. Navíc jsem si mohl být jistý tím, že se mne máma nebo táta zastanou, pokud by se mi dělo nějaké bezpráví.

Správná víra mi toto vše nabízí i v dospělém věku. Tentokrát mi bezpečí nenabízí mí stárnoucí rodiče, ale samotný Bůh – vládce vesmíru. Bůh, kterému patří vše na tomto světě i ve vesmíru, který se nám jeví jako nekonečný.

Mám rád modlitbu, kterou nás učí samotný Ježíš. Líbí se mi její začátek. Při modlitbě mohu Boha oslovit: „Otče“. Každý den se mohu modlit: „Můj táto, který se o mne staráš. Díky Ti za každodenní chléb i za můj domov, který mám zde na zemi i za ten nebeský domov, kam mne vezmeš v ten správný čas, který znáš jen ty sám. Děkuji Ti za mou rodinu, tu pozemskou i tu nebeskou. Obdivuji, jakou máš se mnou trpělivost…“

Víra mi pomáhá budovat důvěrný vztah s Bohem, ještě důvěrnější, než mám se svými kamarády, rodinou i se svou manželkou. Vztah, díky kterému platí slova: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ (Židům 4,16)

Díky víře poznávám Boha, který je můj Stvořitel i Spasitel. Boha, který mi ukazuje na mé problémy, ale současně mi je pomáhá řešit a překonávat. Stejný Bůh mne také zbavuje všeho, co by mi mohlo bránit na mé cestě do jeho království.

Jen přátelé si mohou říkat všechno. Víra mi pomáhá v poznání, že Bůh je mým nejlepším přítelem, kterému mohu vyprávět o svých vítězstvích, stejně jako o svých prohrách. Proto před láskou k penězům dávám přednost dobrému a důvěrnému vztahu s Bohem, mým milujícím tátou a nejlepším přítelem.

Vlastimil Fürst